Vikten av att lyssna

Kalle Grill arbetar som lektor vid Umeå universitet. Där ansvarar han för programmet Filosofi och samhällsanalys där han bland annat leder kurser i moralfilosofi och politisk filosofi. Han forskar inom flera fält och har paternalism som sitt specialområde. Ett ämne som han förklarar på följande vis:
– Man kan betrakta paternalism som spänningen mellan att respektera folks vilja och visa omtanke. Lite förenklat brukar man säga att det handlar om ett välvilligt förmynderi; att inskränka någons frihet för personens eget bästa. Ett exempel kan vara att vi i Sverige har lag på att använda säkerhetsbälten i bilen.

 

I juni åker Kalle till Oxford för att föreläsa om gruppaternalism, ett ganska outforskat område. Där handlar det dels om hur konsekvenserna blir när det är många personer som påverkas av ett beslut, dels när många personer är med och fattar beslutet. Det är komplexa frågor, inte minst för att det är betydligt svårare att mäta de bakomliggande motiven för en hel grupp jämfört med en individ.

 

Att mötas och utforska viktiga frågor i grupp har intresserat Kalle länge. Hans mamma lockade tidigt med honom på events med meditation, sharing och samtal. Och som student ledde han samtalscirklar med andra studenter utifrån lyssningstekniker han lärt sig. Under sin doktorandtid utbildade han sig till filosofisk praktiker i Norge. Tillsammans med Jan Aronsson startade han filosofigruppen Sherpa, som bland annat höll filosofiska salonger på bibliotek, något som då var ovanligt. Sedan dess leder Kalle samtal med grupper lite då och då och har personliga filosofiska samtal med personer kring deras liv.

 

Vikten av att lyssna är en fråga som Kalle Grill gärna arbetar med i flera sammanhang. Tillsammans med sin fru Camilla håller han ett sommarläger där de arbetar utifrån formen The Circle Way.
– Vi bygger gemenskap genom ett uppriktigt och innerligt lyssnande. Ofta uppstår en slags bykänsla. Vissa deltagare berättar att de aldrig blivit lyssnade på tidigare, medan andra kanske varit en som inte lyssnar, förklarar Kalle.

 

Han arbetar även med är den nordiska grenen av The ManKind Project.
– Där möts män och utforskar allmänmänskliga frågor om det egna ansvaret i livet, känslor och hur man kan lära sig att göra egna, självständiga val. Dessutom arbetar deltagarna med sin egen könsidentitet och dynamiken med män i grupp.

 

Till hösten startar kursen Filosofisk samtalskonst på Umeå universitet med Kalle som initiativtagare och kursansvarig. Studenterna kommer att lära sig samtalsledning på filosofiskt vis; lyssnande, utforskande och analyserande.
– Tillsammans skapar man reda i det som sägs, benar upp och försöker förstå. Jag kommer att ha glädje av de erfarenheter jag samlat på mig under åren, men känner mig samtidigt ödmjuk inför uppgiften eftersom kursen ligger utanför min direkta forskningsexpertis. Det är både roligt och läskigt.

 

Länkar:
The Circle Way på Mondekulla
The ManKind Project Nordic
Filosofisk samtalskonst, Umeå universitet