Vägen mot forskning utan djurförsök

Det finns ett EU-direktiv från 2010 om att alla djurförsök ska ersättas med andra metoder på sikt. Samtliga EU:s länder har ställt sig bakom det, alla är överens. Också i riksdagen är alla politiska partier eniga om att det är angeläget. Men frågan flyger under radarn och i realiteten går utvecklingen långsammare i Sverige än i flera andra länder.

Omvärldsstrategen Monica Björklund är sedan många år insatt i de komplexa utmaningar som den här frågan skapar. Hon är aktuell med rapporten Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök – Upplevelser, utmaningar och uppmaningar som hon skrivit tillsammans med Mattias Öberg, docent i toxikologi vid Karolinska Institutet.

– Det finns stor okunskap när det gäller frågan och kraften i dess potential. För få driver den aktivt för att det ska få något större genomslag. Det finns också ett motstånd mot nya metoder inom forskarvärlden och den konservativa inställningen fungerar som en inneboende broms, menar Monica.

Själv kommer hon från en familj där både farmor och farfar var cancerforskare. Hon hade tidigt diskussioner med dem om varför det kan behövas djurförsök och varför det även behövs andra metoder. I sitt yrke med basen inom juridik, har Monica bland annat arbetat i riksdagen och sedan i regeringskansliet där hon förhandlat om politiska beslut under Alliansregeringen. Under tiden i Rosenbad hamnade bland annat frågor kring djurskydd och försöksdjur på hennes bord.

– Jag fascineras av att det är en både bred och djup fråga. Det är lätt att tro att det enbart handlar om djurskydd, men det är lika mycket en fråga om vetenskaplig utveckling. Vi står inför ett skifte inom medicinsk och toxikologisk forskning. Det är både ett kunskaps- och ett teknikskifte. Och det är väldigt spännande eftersom nya metoder kan hjälpa oss att få helt andra svar än vad forskningen på djur erbjuder. Exempel på djurfri forskning kan vara till exempel matematiska modeller, mänskliga celler i provrör eller ”organ on a chip”. Även AI-teknik kommer mer och mer inom det här området och det är intressant att se vad det kommer att bära med sig.

Den rapport som Monica Björklund och Mattias Öberg nyligen har släppt bygger på djupintervjuer med personer inom fem målgrupper som har stor betydelse för forskning utan djurförsök. Det är myndigheter, riksdagsledamöter, bransch och intresseorganisationer, företag och slutligen forskare. Tanken är bland annat att synliggöra hur situationen ser ut idag och utifrån det ge verklighetsförankrade tips för att underlätta för forskare att komma vidare och nå ut med sitt arbete.

­– Frågan kring djurförsök är laddad och det hindrar ett fritt och öppet samtal, menar Monica. Många forskare som arbetar med alternativa metoder blir ifrågasatta av både kollegor och av de vetenskapliga tidskrifterna vilket hämmar utvecklingen. Det behövs en attitydförändring.

Målsättningen att kunna bedriva forskning utan djurförsök är högaktuell även utanför EU. USA:s miljömyndighet har exempelvis beslutat att upphöra med kemikalietester på djur till år 2035. Det innebär att de kan få en stor konkurrensfördel när det gäller att hitta nya metoder och skapa tester. Något som sedan kan kommersialiseras och säljas vidare. Ett av Monicas Björklunds mål är att skapa utrymme för en mer konstruktiv debatt kring de här frågorna.

– Vi behöver fokusera på de fantastiska möjligheter som finns inom de nya metoderna, säger Monica. Vi måste se hur det kan föra forskningen framåt på sätt som kommer till nytta för oss människor. En viktig sak i rapporten är att den ger konkreta verktyg som kan underlätta för forskare som vill kommunicera bättre och nå fram till fler. Universiteten borde också vara tydliga kring alla möjligheter som finns inom forskning med alternativa metoder. Om inte annat så för att locka till sig nästa generations forskare.

Läs mer om Monicas arbete här.