Filosofi Reflektion Insikt

FRI-metoden är ett verktyg för workshoppar som effektivt stimulerar mellanmänsklig kommunikation och kreativt tänkande. Fundamenten är Filosofi, Reflektion och Insikt. Vi arbetar med kreativitet och öppenhet. Då gör vi våra förutsättningar tydliga och ser vad som är problem och vad som är möjligheter. Och att de ofta kan vara samma sak.

I grundutförandet tar en workshop som baseras på FRI-metoden cirka två och en halv timme. Workshoppen kan förstås både förkortas eller utökas efter gruppens behov. Vid till exempel en seminariedag går det att hålla en workshop på ca 45 minuter.

Filosofi

Det filosofiska förhållningssättet öppnar upp tanken och ger oss ett större och djupare perspektiv på oss själva och vår omvärld. I det filosofiska förhållningssättet finns ingen plan att nå konsensus. Vi undersöker var vi står, kanske förstorar något perspektiv. Målet är insikt och tydlighet, inte att alla ska vara överens på slutet.

FRI-metoden handlar alltså inte om hur vi känner utan om hur vi tänker. De klassiska filosofiska frågorna är allmänmänskliga och avpsykologiserar människors möten så vi kan diskutera stora frågor bortom de invanda psykologiska mönstren. De påverkar oss, men vi glömmer ofta att ställa dem. Det filosofiska förhållningssättet ger en ingång till våra grundförutsättningar som människor.

 

Reflektion

När vi ger gruppen utrymme för reflektion utvecklar vi förmågan att tänka och agera mer konstruktivt och relevant. Det är helt centralt. Genom att arbeta med både individuell och gemensam reflektion ökar vi vår medvetenhet om våra invanda perspektiv och underförstådda normer. Vi når en djupare förståelse för varför vi tänker och fungerar som vi gör och kan därmed ompröva och förnya dessa inrotade föreställningar.

Insikt

Genom FRI-metoden skapas insikter. Det sker både på individnivå, där de enskilda perspektiven öppnas och på gruppnivå med ökad klarsyn. Insikter leder oss framåt och lägger grunden till den önskade förändring som grupputveckling syftar till.

 

Kreativitet

Inom FRI-metoden är kreativiteten en viktig del. Konkret arbetar vi med snabba ritövningar där tidspressen frigör kreativitet och öppnar upp nya tankebanor. Skisserna fungerar som startsignaler, genom dem kommer vi åt tankar från nya håll. Nya perspektiv uppstår i spelrummet mellan tanke och bild. Ett kreativt tänkande genomsyrar också hela FRI-metodens förhållningssätt till filosofi, reflektion och insikt.

 

Öppenhet

Inför de filosofiska frågorna står vi alla lika. Oavsett samhällsposition, yrkesroll eller utbildning berörs vi av dem. Alla har vi vår egen infallsvinkel och syn på livet. I FRI-metoden får vi lägga den personliga prestigen åt sidan och verkligen lyssna på och inspireras av varandra. Infallen och tankarna vävs ihop och växer fram till nya insikter att bygga vidare på.