Hitta vägen i en förändring

Ibland ändras förutsättningarna på arbetsplatsen. Eller så har arbetsgruppen kört fast i ett sätt att arbeta som inte längre fungerar. Då behövs en nystart.

Det kan vara utmanande att få med alla medarbetare i en process för grupputveckling. Ett sätt att få ett arbetslag att hitta vägen framåt är genom en serie workshoptillfällen där vi undersöker de frågor som är mest centrala för gruppen och hur medarbetarna kan samlas kring dem. Här brukar jag arbeta med både FRI-metoden och andra faciliteringsmetoder.

Genom att blanda filosofiskt undersökande och konkreta uppgifter kan vi hitta en hållbar arbetsplan att enas kring. Vi kan prestigelöst ta upp och genomlysa viktiga frågor. Något som ökar förståelsen och ofta toleransen i gruppen.

När arbetsgruppen får tillfälle att gemensamt undersöka frågor som är viktiga för dem och verksamheten ökar medarbetarnas förståelse för egna och de andras perspektiv. Det är lättare att samarbeta om man förstår sitt eget och sina medarbetares perspektiv, även om man inte håller med dem.

Det filosofiska perspektivet är givande både för gruppen och individen. Alla blir lyssnade på och är med och påverkar de delar som faktiskt går att påverka. Om man är delaktig på riktigt så ökar arbetslusten.